สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา

รหัส

ชื่อ

บริษัท

Website

SM4802-001 นางสาวศลิษา สลุงอยู่ บริษัท แกรนด์ แคปปิตอล คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SM4802-002 นายศุภวัฒน์ ตาลานนท์ บรัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด www.midaproperty.com
SM4802-003 นางสาวศรีภิญโญ  ยอดพรหมมินทร์ บริษัท เลิศพระคุณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
SM4802-006 นายสุริยันต์  วงศ์คณิตย์ บริษัท  สามชัยพรีเมียร์  จำกัด  
SM4802-008 นายสุทธิธรรม  เหมพิมานแมน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) www.ps.co.th
SM4802-011 นางสาวสิริรัฐ  ภัทรดุลย์นิธิศ บริษัท ทรัพย์สิริหัวหิน จำกัด  
SM4802-012 นางพัฒนวรินทร์  พัชรพลศิลป์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-016 นางสาวภาวินี นาคดี บริษัท กองเงิน พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด  
SM4802-017 นายธนา  จัดวัฒนกุล บริษัท รีบิ้วท์ พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด  
SM4802-019 นายถนอม ดีสร้อย บริษัท  เอ-คอน เรียลเอสเตท  จำกัด  
SM4802-020 นายวิชัย  อิทธิวิศวกุล บริษัท  จี.สแควร์  จำกัด  
SM4802-023 นายณัฐพล มัททวกุล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
SM4802-026 นายสุวิชชา  เชยสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วน  ไทเกอร์เพรส  จำกัด  
SM4802-028 นายวิชัย  นทีธนสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
SM4802-034 นายเฉลิมโรจน์  กิตติโชติวัฒน์ บริษัท สยาม ยี เอส แบตเตอรี่ จำกัด  
SM4802-035 นายสุกิจ  สราธิคุณ บริษัท สินอุดร เอเจนซี่ จำกัด  
SM4802-037 นางสาวนภัสสินี  ตระกูลยิ่งเจริญ B-Boom Group Co., Ltd.  
SM4802-040 นายเอกพร  สิระชัยนันท์ ห้างหุ้นส่วน รวมชัยสถาปัตย์ จำกัด  
SM4802-042 นายทินกร เล้ารัตนโกมุท บริษัท ไทยพัฒนภูมิ จำกัด  
SM4802-043 ดร.เกตุสุเดช กำแพงแก้ว บุคคลทั่วไป  
SM4802-044 นายธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ บุคคลทั่วไป  
SM4802-045 นางสาววิธิตา  กาพย์ไกรแก้ว บุคคลทั่วไป  
SM4802-046 นางสาวขจิตพรรณ   ชุ่มฤทธิ์ไกรพร บริษัท อีฟเฮาส์ จำกัด www.evehouse.com
SM4802-047 นายกัมป์พนธ์  สุวรรณรัตน์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-048 นายวงตะวัน  ยมนา บริษัท เศรษฐีวรรณ พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด www.setteewan.com
SM4802-051 นายสมคิด  โรจน์สิริศิลป์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-052 นายสมดุลย์  อมรสิริพงศ์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-053 นายกวินท์ มังคละดารา บริษัท เนเจอร์ โฟกัส จำกัด  
SM4802-054 นายกีรปาล  ซิงห์  มัตตา บุคคลทั่วไป  
SM4802-055 นางสาวจินดา  สุขสงบ บุคคลทั่วไป  
SM4802-056 นางสาวจุฑามาศ  ศรีพิชิต บุคคลทั่วไป  
SM4802-057 นางสาวจิรวดี  แก้วมี ธนาคารนครหลวงไทย www.scib.co.th
SM4802-058 นางสาวทัดดาว  สีนวลจันทร์ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด www.landyhome.co.th
SM4802-059 นางสาวนันทา  มิสรา บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)  
SM4802-060 นายบัณฑิต  สุภัทรศักดา บริษัท บีแอล ยูนิตี้ จำกัด www.wimarn.com
SM4802-061 นางสาวเปี่ยมกมลสุ์  เชาว์วัฒนกุล บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) www.ap-thai.com
SM4802-062 นายประวิตร  วิมลศิลปิน บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด www.sinsakhon.com
SM4802-063 นางสาวสุจิตรา  แสงสว่าง บุคคลทั่วไป  
SM4802-064 นางสาวมยุรา ศิวะเกื้อ บุคคลทั่วไป  
SM4802-065 นางสาววีณา เข็มเพชร บุคคลทั่วไป  
SM4802-066 นางศรันย์กร  ตันติศศิรัตน์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-067 นางสุภาพิมพ์  โสภาพงษ์ บริษัท บ้านสิริบริการ  จำกัด  
SM4802-068 นายสุรชัย  สรรสันทัด บุคคลทั่วไป  
SM4802-069 นางสาวสุริยาภรณ์  นาคบัว บุคคลทั่วไป  
SM4802-070 นายอัครโยธิน  วานิชชานนท์ บริษัท  แปลน เอสเตท  จำกัด  
SM4802-071 นายมนูญ  เลียวตระกูล บริษัท สยามซิตี้ จำกัด  
SM4802-072 นางสาวไอลีณณ์จี  ทองภิญโญชัย บุคคลทั่วไป www.officephuket.com
SM4802-073 นายบุญเลิศ  เดือนแจ่ม บุคคลทั่วไป  
SM4802-074 นางสุขวินเดอร์  มัตตา บุคคลทั่วไป  
SM4802-075 นายสุทิน  มั่นขันธ์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-076 นางสาวอรรัตน์  ศณีอุทธา บุคคลทั่วไป  
SM4802-077 นายไชยพัฒน์  มนโกศล บุคคลทั่วไป  

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์  ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1712 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3350 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4596 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7811 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9928 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10454 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15195 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more